Projenin Gerekçesi

Güncellenen okul öncesi eğitim programında çocukların planlama, uygulama, araştırma, sorgulama, tartışma ve üretme gibi süreçlerde aktif olmaları gerektiğine vurgu yapılması, çocuğun çevresinde olanların farkına varmasını, sorgulamasını, araştırmasını ve keşfetmesini teşvik etmesi, program içeriğinde matematiğe ilişkin kazanım/gösterge ve kavramların yer alması ve programın matematik eğitimine ilişkin öğretmene rehber nitelikte olması okul öncesi dönemde matematik eğitiminin çocukların gelişim alanlarına katkıda bulunması bakımından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (MEB., 2013). Özellikle öğrenme ve gelişim için çok değerli olan okul öncesi dönem için hazırlanan programın uygulanmasında matematik gelişimini destekleyen etkinliklerin eğitimciler tarafından genel geçer birkaç konu ve materyalle sınırlandırılarak; etkileşim, sorgulama, tartışma, tahmin etme, yorumlama ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerinden yoksun geleneksel eğitim-öğretim yöntemleriyle kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir (Taşkın, 2013).

Projenin gerçekleştirileceği Muş ilinde okul öncesi eğitim kurumlarından özellikle anaokullarına bakıldığında, maalesef eğitim ortamlarının materyal açısından fakir durumda olduğu fark edilmiştir. Kurumlarda yapılan gözlem ve incelemeler sınıfların sosyo-ekonomik olarak düşük çevrelerden gelen çocuklara yeterli materyal olanağı sağlamadığını göstermiştir. Kullanılan materyaller incelenip sınıflandırıldığında ise daha çok sanat ve blok merkezlerine yönelik yaygın olanlarının tercih edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum çocukların matematiksel süreç gelişimini destekleyen materyal, yöntem ve tekniklerin daha az kullanılmasına, matematiğin diğer süreç ve kazanımlarının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak projenin ikinci aşama katılımcılarını oluşturan ve sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı grubu olarak addedilebilecek Muş ilinde öğrenim gören okul öncesi dönem çocuklarına matematiksel bir erken müdahale programı niteliğindeki çevresel (eğitim ortamı) iyileştirmelerin yapılması elzemdir. Son yıllarda Türkiye’de, ileri yaşlardaki çocukların bazı uluslararası sınavlarda matematiksel becerilerde beklentilerin altında kaldığı düşünüldüğünde çocukların bu yönde erken yaşlardan itibaren gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.

Bu projenin gerçekleşmesi durumunda;
• Projenin ilk bölümünde katılımcı konumunda olan öğretmen adayları ile öğretmenler kendi gözlem, deneyim ve uygulamalarından (materyal yapımı) elde ettikleri bilgiler ışığında çalıştıkları/çalışacakları sınıflarda çocuklara farklı öğrenme ortamları sunabilecek beceriler kazanabileceklerdir.
• Öğretmenler ve öğretmen adayları, farklı bakış açıları ve yaratıcılık kazanarak farklı malzemeleri kullanıp basit, etkili ve hesaplı matematik materyalleri oluşturabilme becerisi edineceklerdir.
• Öğretmenler ve öğretmen adayları, sürece ilişkin bilgi, beceri tutum ve davranış düzeyinin geliştirmek yanında matematiği öğretme yöntem-teknikleri konusunda deneyimlerini artırarak farkındalıklarını ve mesleki yeterliliklerini geliştireceklerdir.
• Matematik materyalleri yapımı uygulamalı olarak geçekleştirileceği için, farklı matematik konularına yönelik materyalleri de geliştirebilme becerilerine sahip olacaklardır.
• Projenin ikinci bölümünde materyallerin yerleştirildiği sınıflardaki çocuklar; uygulama, araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulama, matematiksel öğrenme süreç ve becerilerini geliştireceklerdir.
• Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelerek projeye katılan 60-72 aylık çocuklara yönelik, nitelikli öğrenme-öğretme ortamları oluşturma fırsatı sunulacaktır.
• Okul öncesi eğitim sınıflarındaki matematik eğitimi sürecinde çocuklar ile birlikte geçirilen zamanın niteliği artırılmış olacaktır.
• Çocuklar matematiksel bilgileri aktif biçimde ve daha kalıcı olarak edineceklerdir.
• Çocukların kullanacakları materyaller, onların daha önceki matematiksel bilgileri ile yeni öğrenmeleri arasında köprü olacak bununla birlikte öğrenmeler daha kolay ve zevkli hale gelecektir.
• Çocuklar materyallerle yaparak yaşayarak öğrenirken aynı zamanda oynayacak ve akranlarıyla daha etkili iletişim kurma şansı yakalayarak gizil öğrenme gerçekleştireceklerdir.
• Çocuklar matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirerek, matematiksel kavramların günlük yaşamlarında ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır.